Zadzwoń: (032) 202 15 46

Wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich przyznawane jest w ramach różnych Programów Operacyjnych. Istotą ich działania jest zachęcenie przedsiębiorców do ciągłego inwestowania w innowacyjne rozwiązania stosowane w biznesie.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia z Funduszy Europejskich w zakresie przedsięwzięć związanych z rozwojem i modernizacją firmy, wdrażaniem nowych technologii, takich jak elektroniczna wymiana dokumentów czy systemy ERP oraz CRM. Dotacje przeznaczone są zarówno dla firm istniejących, jak i tych nowopowstałych, które dzięki wsparciu mogą jeszcze szybciej rozwinąć się na rynku.

Korzyści

Korzyści Funduszy Europejskich:

 • pozytywny wpływ na rozwój firmy oraz poprawę jej konkurencyjności na rynku
 • motywacja do opracowania długoterminowej strategii działania
 • bezzwrotna pomoc finansowa – nawet do 85% inwestycji
 • szeroki wybór programów i inicjatyw
 • warunki dofinansowania, dopasowane do potrzeb regionów
 • szeroki zakres odbiorców - firmy istniejące i nowopowstałe
 • możliwość promocji firmy poprzez publikację informacji w portalach zewnętrznych
 
Krok po kroku


 
Programy Operacyjne

Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest jednym z podstawowych programów, wspierających rozwój polskiej gospodarki, w oparciu o innowacyjne projekty.

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności, niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy. W ramach programu wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej, które przyczyniają się do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść aż 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Program skierowany jest głównie do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Dlatego, w ramach przewidzianych działań, wspierane będzie m.in. wdrażanie elektronicznych usług oraz nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających przedsiębiorcom realizację procesów biznesowych drogą elektroniczną.

Program jest bardzo dobrym uzupełnieniem działań przewidzianych w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych.

 

Regionalne Programy Operacyjne


Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są programami stworzonymi do zarządzania środkami finansowymi, wspierającymi poszczególne regiony kraju.

Ich głównym celem jest wsparcie finansowe inwestycji, mających na celu wzrost konkurencyjności regionu oraz promowanie jego rozwoju. Środki finansowe przeznaczone na rozwój 16 regionów (województw) wspierają m.in.:

 

 • inwestycje w zakresie wdrażania nowych technologii
 • działania zmierzające do podniesienia innowacyjności przedsiębiorstwa
 • projekty informatyczne
 • prace badawcze oraz ich rozwój w przedsiębiorstwach
 • promowanie działalności za granicą

Regionalne Programy Operacyjne są każdorazowo przystosowane do potrzeb każdego regionu, dlatego ich warunki i zakres mogą różnić się w poszczególnych województwach. Są uzupełnieniem programów ogólnopolskich i ważnym źródłem pozyskiwania finansowania, szczególnie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich


Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia.

Z największego dofinansowania mogą skorzystać mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, a wysokość dofinansowania dla mikro przedsiębiorstw może wynieść nawet 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Do kosztów kwalifikowanych mogą zostać zaliczone m.in. wydatki na wdrożenie rozwiązań informatycznych, które pozwalają na zarządzanie firmą.

 
 

 
Pytania i odpowiedzi

Jakie dotacje można pozyskać na sfinansowanie inwestycji?

Istnieją różne programy unijne odpowiednie dla określonych typów projektów. Programy te dodatkowo dzielą się tematycznie na działania. Wniosek o dofinansowanie składany jest więc w ramach konkretnego programu oraz działania (np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”). To, z jakiego programu i działania można skorzystać, określamy na podstawie kilku przesłanek m.in. wielkości przedsiębiorstwa, miejsca rejestracji działalności czy charakteru projektu. Warto zatem najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jakich inwestycji potrzebuje firma? Czy mają to być fundusze na dokształcenie kadry, na zakup innowacyjnego oprogramowania czy maszyn? Rozpatrzenie wniosków o przyznanie dotacji może być złożonym i czasochłonnym procesem. Firma Contenta Consulting, z którą współpracuje Sage, bezpłatnie przeprowadza analizę możliwości pozyskania dotacji i wskazuje, z jakiego programu, działania oraz na jakich warunkach może skorzystać dany przedsiębiorca.

 

Czy trzeba posiadać własne środki na realizację projektu, czy wszystkie koszty pokrywa Unia Europejska?

Jest to kwestia indywidualna. Nie zawsze wymagany jest wkład własny. Kwestie te regulują wytyczne do poszczególnych programów operacyjnych i działań. Wszystko zależy od tego, w ramach jakiego programu i działania składa się wniosek o dofinansowanie. W przypadku projektów inwestycyjnych wkład własny jest wymagany. Przez własne środki rozumie się także kredyt bankowy lub leasing. Przykładowo dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” wkład własny musi wynosić minimum 30% wartości kosztów kwalifikowanych (np. dla mikro i małych przedsiębiorców z woj. małopolskiego na zakup oprogramowania i komputerów).

 

Co to są koszty kwalifikowane?


Nie wszystkie koszty ponoszone w ramach danego projektu mogą być dofinansowane ze środków unijnych. Te, które możemy dofinansować z dotacji, określane są jako koszty kwalifikowane. Katalog kosztów kwalifikowanych jest określony dla każdego działania. Firma musi natomiast ze swoich środków pokryć całość kosztów niekwalifikowanych. Lista kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych podawana jest w wytycznych dla każdego działania. Przykładowo dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” kosztem kwalifikowanym będzie zakup oprogramowania i komputerów. Natomiast kosztem niekwalifikowanym będą wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt (np. programistów).
 

Jaką kwotę można uzyskać z Unii Europejskiej?


Wysokość dotacji jest uzależniona od działania, w ramach którego składamy wniosek o dofinansowanie. Uzależniona jest od:

 • wielkości przedsiębiorstwa - mikro, mały, średni, duży
 • regionu, na terenie którego realizowany jest projekt – województwo, powiat, gmina

Przykładowo dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” dla mikro przedsiębiorstwa z woj. małopolskiego poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Zatem przy kosztach kwalifikowanych projektu wielkości 100 000 zł, dofinansowanie wyniesie 70 000 zł.

 

Kiedy można rozpocząć realizację projektu?


Projekt można rozpocząć zaraz po złożeniu wniosku o dofinansowanie (na własne ryzyko). Oznacza to, iż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie można ponosić żadnych kosztów związanych z projektem. Zaleca się jednak rozpoczęcie projektu, dopiero po otrzymaniu oficjalnej informacji o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Przed planowaniem inwestycji należy sprawdzić wytyczne dla interesującego nas działania.
 

Kiedy wypłacane są środki z dotacji?


W przypadku projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, zasadą jest refundacja poniesionych wydatków. Oznacza to, że firma musi najpierw ponieść określoną, zadeklarowaną wcześniej część kosztów (wydatków) z własnych pieniędzy, a następnie złożyć tzw. wniosek o płatność, na podstawie którego część pieniędzy (dotacja) zostanie przelana na konto firmy. Zasady płatności zawsze zapisane są w umowie o dofinansowanie - w tym także, ile czasu trzeba czekać na wypłatę środków, po złożeniu prawidłowego wniosku (np. w działaniu 8.2. PO IG wniosek o płatność jest weryfikowany w terminie 40 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku płatność). W niektórych działaniach (np. 8.2. PO IG) możliwe jest także staranie się o zaliczkę na realizację projektu (30%).
 

Co oznacza trwałość projektu?


Trwałość projektu oznacza, że projekt "nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom" w okresie 3 lat (mikro, małe i średnie firmy) albo 5 lat (duże firmy) od zakończenia projektu. W praktyce oznacza to, że jeżeli np. przedmiotem projektu był zakup oprogramowania i komputerów konieczne jest ich posiadanie w tym okresie (nie można ich np. sprzedać) i w miejscu realizacji projektu (nie można np. przenieść ich do innego województwa). W tym okresie, wykorzystanie oprogramowania i komputerów, które kupiliśmy powinno doprowadzić do osiągnięcia rezultatów zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku zadeklarowania utworzenia nowego miejsca pracy w ramach projektu.
 

Kiedy można złożyć wniosek o dofinasnowanie?


Wnioski o dofinansowanie nie są przyjmowane w sposób ciągły. Z wyprzedzeniem określane są natomiast konkretne terminy, kiedy przedsiębiorcy mogą złożyć swoją aplikację. Mówimy wtedy o „ogłoszeniu konkursu” w ramach danego programu i działania. Zazwyczaj z początkiem roku przyjmowany jest ogólny harmonogram naboru wniosków (ogłaszania konkursów). Jest on publikowany na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za ogłaszanie naborów wniosków w ramach poszczególnych działań. W przypadku konkursów do działań inwestycyjnych nabór wniosków z reguły ogłaszany jest raz w roku i trwa ok. 2-4 tygodnie.
 
 

 
 


Wyszukaj dodatek dla siebie

Poznaj nasze dodatki

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki